Chế độ khấu trừ thuế thu nhập khi mua dược phẩm

Chế độ khấu trừ thuế thu nhập khi mua dược phẩm (miễn trừ đặc biệt đối với các khoản khấu trừ chi phí y tế), là chế độ nếu tổng số tiền mua thuốc OTC trên 12.000 yên, số tiền vượt quá sẽ được khấu trừ khỏi thuế thu nhập và thuế cư trú cá nhân.

Đối tượng áp dụng

Những người tương ứng với tất cả các mục sau đây là đủ điều kiện.
・Nộp thuế thu nhập và thuế cư trú.
・Những người đang thực hiện các biện pháp nhất định để duy trì, nâng cao sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật trong 1 năm (từ tháng 1 đến tháng 12) (khám sức khỏe cụ thể, tiêm phòng, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe, khám ung thư ※(bao gồm khám sức khỏe định kỳ tại công ty).

Mức giảm trừ thu nhập

Nếu trả hơn 12.000 yên/năm để mua một số loại dược phẩm OTC, số tiền vượt quá 12.000 yên(số tiền tối đa: 88.000 yên) có thể được khấu trừ khỏi thu nhập của bạn.

Cách nhận biết dược phẩm thuộc đối tượng OTC miễn giảm thuế trên trang web này

Các sản phẩm có dấu "★" bên cạnh "tên sản phẩm" là đối tượng áp dụng chế độ khấu trừ thuế (miễn trừ đặc biệt đối với khấu trừ chi phí y tế)".